Gelderland profileert met cultuur!

 

Minister van Engelshoven heeft aan de gemeenten en provincies gevraagd regioprofielen voor cultuur te ontwikkelen. In deze profielen is aandacht voor culturele voorzieningen en cultureel aanbod voor iedereen. Op 1 november hebben de regio’s hun plannen ingediend. 

In Gelderland zijn 3 regioprofielen ontwikkeld: 

  1. Arnhem/Nijmegen 
  2. Stedendriehoek Apeldoorn/Deventer/Zutphen 
  3. Ede/Wageningen

Daarnaast is door de provincies Gelderland en Overijssel in samenwerking met de grote gemeenten Route Oost gemaakt. In Gelderland zijn de (Noord) Veluwe, de Achterhoek en het Rivierengebied nog niet bij de ontwikkeling van de stedelijke regio’s betrokken. Hieronder volgt een korte samenvatting van de verschillende profielen:


ROUTE OOST

Route Oost geeft een perspectief voor de Oost-Nederlandse culturele infrastructuur. Binnen Landsdeel Oost staan de 5 culturele regio’s (inclusief Twente en regio Zwolle) met elkaar in verbinding. Er wordt gewerkt aan talentontwikkeling, een sterke en krachtige culturele infrastructuur en aan profilering & publiek. De 5 profielen in landsdeel Oost vormen de culturele agenda voor de periode 2021-2024.

 

ARNHEM-NIJMEGEN

In het Groeidocument 025wordt geschetst hoe Arnhem en Nijmegen meer naar elkaar toe groeien en één gebied vormen. Het proces is bottum-up georganiseerd waarbij de cultuurnetwerken CNN en CNA een sleutelrol vervullen. In 025 is nagenoeg de complete culturele keten vertegenwoordigd. In het profiel krijgen film en talentontwikkeling het meeste aandacht. Daarnaast is samenwerking en relevant onderzoek van belang om de ambities vorm te kunnen geven.

Er zijn 7 ambities uitgesproken, waarbij 9 proeftuinen worden voorgesteld: 

Ambities

 

Proeftuin

Culturele kennis vergaren en delen

 

Publiekskennis en smaakclusters

Investeren in publiek van de toekomst

 

Hub Filmeducatie & Beeldgeletterdheid

025 Convenant Onderwijs & Cultuur

 

Doorlopend van en met elkaar leren

 

Smart Culture 025

Gelders Filmfonds en commisioner

 

Talentontwikkeling

 

Gelders filmfonds & commisioner  Productienetwerk jeugdtheater & dans     
Poppunt Gelderland   
Hub filmeducatie & beeldgeletterdheid  

 

Een brug slaan tussen theorie en praktijk

 

025 Convenant Onderwijs en Cultuur

Cultuur als katalysator

 

Broeikasfestival 025

Afstemming cultuurbeleid

Intensivering samenwerking overheden


APELDOORN-DEVENTER-ZUTPHEN

Apeldoorn, Deventer en Zutphen pakken met de ontwikkeling van het regioprofiel de kans om gezamenlijk cultuurbeleid te maken. De regio ligt tussen de randstand en het platteland en dat maakt de regio aantrekkelijk. De culturele instellingen omarmen het programma-denken en het culturele profiel is vanuit een open houding ontwikkeld. Dit betekent dat nieuwe spelers een kans krijgen en andere gemeenten kunnen aansluiten. De culturele instellingen uit de 3 gemeenten hebben gekozen voor een breed profiel en deze in 5 programmalijnen benoemd:

Programmalijnen

 

 

Levend erfgoed: plekken waar kunst geboren en publiek geraakt wordt

 

Erfgoedpresentaties worden geproduceerd en gepresenteerd in bijzondere kunst- en erfgoedlocaties

 

Podiumtalent: een leer- en maakomgeving in warm contact met het publiek

De verbinding tussen cultuureducatie, amateurkunst en talentontwikkeling word gelegd.

 

Kunst & landschap: omgeving die perspectief biedt aan betrokken publiek

 

Beeldende kunst en kunst in de openbare ruimte

Festival & evenementen: een vorm van flexibele culturele programmering

 

Regio wordt gekenmerkt door een aantal unieke evenementen en festivals.

Papier en literatuur: historisch een speerpunt van de stedendriehoek

 

Deventer en Zutphen zijn boekensteden, Apeldoorn heeft een papierfabriek

 

Er wordt gepleit om de proeftuinen een kans te geven en hiervoor budget vrij te maken van 2014-2019, zodat dit kan bijdragen aan het cultuurbeleid vanaf 2025. 

 

EDE-WAGENINGEN

Vanuit een gezamenlijke visie en met de culturele instellingen hebben Ede en Wageningen een cultuurprofiel ontwikkeld. In het culturele aanbod zijn vooral beeldende kunst, erfgoed en muziek sterk vertegenwoordigd. Podiumkunstinstellingen werken al samen en samenwerking wordt gestimuleerd. Door uitwisseling van kennis over publiek wordt ingezet op groei in diversiteit van publiek. De regio is een goede plaats voor talentontwikkeling en broedplaatsen. Er wordt gezocht naar nieuwe samenwerkingen en aansluiting bij regionale culturele initiatieven. Binnen het profiel zijn 3 verhaallijnen ontwikkeld:

Verhaallijnen

 

 

Natuur

 

Natuur als inspiratiebron en podium. Rust en ruimte biedt ruimte voor talent en creativiteit.

 

Historisch perspectief

 

Rijke militaire geschiedenis is goed zichtbaar in de historische gebouwen en evenementen.

 

Voedsel

 

Regio FoodValley verbinden met kunst & cultuur, vestigingsklimaat verbeteren en leefklimaat versterken.