Nieuwe kansen voor buurtsportcoaches en cultuurcoaches Combinatiefuncties
Op 1 januari 2019 wordt de regeling voor combinatiefuncties aangepast. De nieuwe regeling krijgt een andere focus en er komt meer budget beschikbaar. Daardoor kan het aantal buurtsport- en cultuurcoaches in Nederland uitgebreid worden en kunnen de (nieuwe én huidige) functionarissen breder ingezet worden. Download de flyer.

 

Minister Bussemaker (OCW) stuurt een brief met reactie op aangenomen moties en amendementen bij de begroting OCW 2017, aan de Tweede Kamer. Download de kamerbrief hier.
 

Meedoen aan cultuur is niet voor alle kinderen in Gelderland vanzelfsprekend. Het is belangrijk dat kinderen mee kunnen doen in de samenleving, ook wanneer zij opgroeien in een huishouden met een laag inkomen of problematische schulden. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor lokaal armoedebeleid. Download het Kennisdossier participatie en armoedebeleid - meedoen aan cultuur (pdf).


In de Inspiratiegids voor lokaal beleid  (LKCA, Sandra Trienekens) delen veertig burgemeesters, wethouders, raadsleden en gemeenteambtenaren hun positieve ervaringen met kunst en cultuur. Zij lichten toe welke rollen artistieke en culturele initiatieven kunnen spelen in actuele gemeentelijke vraagstukken. 


De thema’s diversiteit, spreiding en arbeidsmarkt dienen prioriteit te krijgen in het cultuurbeleid. Dat schrijft Minister Jet Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer in een Kamerbrief bij de publicatie Cultuur in Beeld 2016.


Welke actuele kwesties spelen in het veld en bij de beleidsmakers en zullen naar verwachting de komende tijd het discours bepalen? Vanuit de actualiteit trekt het LKCA de lijnen door naar de toekomst en speculeert over mogelijke oplossingsrichtingen in Cultuur in de Kanteling.


Samenvatting van het rapport Cultuur Herwaarderen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
Afgelopen jaren zijn ingrijpende bezuinigingen doorgevoerd, met als argument afgenomen maatschappelijk en politiek draagvlak voor subsidiering van de cultuursector, de kunsten in het bijzonder. Cultuur is een omstreden goed geworden, waarvan telkens het ‘nut’ voor een bredere samenleving verhelderd moet worden. De verkenning van dr. Erik Schrijvers en drs. Anne-Greet Keizer, analyseert de veranderingen in het culturele veld en de implicaties daarvan voor het cultuurbeleid. Een samenvatting staat hier.

Inspiratiegids voor lokaal beleid (LKCA)