Minister Bussemaker (OCW) stuurt een brief met reactie op aangenomen moties en amendementen bij de begroting OCW 2017, aan de Tweede Kamer. Download de kamerbrief hier.
 

Meedoen aan cultuur is niet voor alle kinderen in Gelderland vanzelfsprekend. Het is belangrijk dat kinderen mee kunnen doen in de samenleving, ook wanneer zij opgroeien in een huishouden met een laag inkomen of problematische schulden. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor lokaal armoedebeleid. Download het Kennisdossier participatie en armoedebeleid - meedoen aan cultuur (pdf).


In de Inspiratiegids voor lokaal beleid  (LKCA, Sandra Trienekens) delen veertig burgemeesters, wethouders, raadsleden en gemeenteambtenaren hun positieve ervaringen met kunst en cultuur. Zij lichten toe welke rollen artistieke en culturele initiatieven kunnen spelen in actuele gemeentelijke vraagstukken. 


De thema’s diversiteit, spreiding en arbeidsmarkt dienen prioriteit te krijgen in het cultuurbeleid. Dat schrijft Minister Jet Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer in een Kamerbrief bij de publicatie Cultuur in Beeld 2016.


Welke actuele kwesties spelen in het veld en bij de beleidsmakers en zullen naar verwachting de komende tijd het discours bepalen? Vanuit de actualiteit trekt het LKCA de lijnen door naar de toekomst en speculeert over mogelijke oplossingsrichtingen in Cultuur in de Kanteling.


Samenvatting van het rapport Cultuur Herwaarderen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
Afgelopen jaren zijn ingrijpende bezuinigingen doorgevoerd, met als argument afgenomen maatschappelijk en politiek draagvlak voor subsidiering van de cultuursector, de kunsten in het bijzonder. Cultuur is een omstreden goed geworden, waarvan telkens het ‘nut’ voor een bredere samenleving verhelderd moet worden. De verkenning van dr. Erik Schrijvers en drs. Anne-Greet Keizer, analyseert de veranderingen in het culturele veld en de implicaties daarvan voor het cultuurbeleid. Een samenvatting staat hier.


Kamerbrief over uitgangspunten cultuurbeleid 2017-2020 (24-08-2015)
Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Eerste Kamer haar reactie op de brief van de Eerste Kamer over de uitgangspunten van het cultuurbeleid 2017-2020. De kamerbrief staat hier.


Ruimte voor cultuur (08-06-2015)
Minister Bussemaker (OCW) schetst de uitgangspunten voor het cultuurbeleid in de periode 2017-2020. Ook reageert zij op het advies Agenda Cultuur van de Raad voor Cultuur en de verkenning Cultuur herwaarderen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Het document staat hier.


Kamerbrief over 'Ruimte voor talent in het cultuurbeleid' (29-08-2014)
Brief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer over talentontwikkeling in het cultuurbeleid. De kamerbrief staat hier.


Kamerbrief over het cultuurbeleid (08-07-2014)
Brief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer met een nadere uitwerking van de visie dat cultuur een onderdeel is van een brede maatschappelijke agenda en een weergave van de beleidsvoornemens. De kamerbrief staat hier.


Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs (16-12-2013)
In dit kader leggen bestuurders van cultuur en onderwijs voor tien jaar lang afspraken vast over goed cultuuronderwijs. Het document staat hier.


Algemeen Kader Interbestuurlijke Verhoudingen Cultuur OCW, IPO en VNG (21-05-2012)
In het cultuurbeleid hebben verschillende overheden elk een eigen verantwoordelijkheid. Het rijk, de provincies en de steden kunnen elkaar door goede samenwerking versterken. Gezamenlijk kunnen de drie overheden een sterk voorzieningenniveau verzorgen. Ook werken de overheden programmatisch samen. De afstemming met de regio's, de drie grote steden en VNG/IPO is vastgelegd in het Algemeen kader interbestuurlijke verhoudingen cultuur 2013-2016. Het document staat hier.

 

Inspiratiegids voor lokaal beleid (LKCA)