Het werk van Cultuurmij Oost in kaart


Cultuurmij Oost betrekt kunstenaars en culturele instellingen bij actuele opgaven in het onderwijs, de zorg, bij bedrijven en gemeenten. Ons waardevolle netwerk in alle culturele haarvaten van de Gelderse regio’s wordt intensief benut. In deze atlas zie je hoe fijn vertakt en breed gespreid het is. We werken samen met partners in Oldebroek en Weurt en in Eibergen en Spijk, om maar eens wat voorbeelden te noemen. Met onderstaande negen kaarten geven we een beeld van ons werk. Het bereik van de subsidiegelden van de provincie Gelderland brachten we letterlijk in kaart.

Wil je meer weten over ons werk? Ik hoor het graag!

Paulien DankersKUNSTENAARS MATCHEN MET BEDRIJVEN: KUNSTwerkt

In 2011 brachten we de eerste ondernemers in contact met kunstenaars. Zowel ondernemers en bestuurders als kunstenaars hadden koudwatervrees. Samenwerken blijkt inspirerend en succesvol, maar een eerste stap in die richting, daar schrok iedereen voor terug. Het was te ingewikkeld, want 'hoe vind je een geschikte kunstenaar?' Te onduidelijk, want 'welke vraag stel je zo’n kunstenaar'? En te complex, want 'hoe kom je zo’n bedrijf of organisatie binnen?'

We begonnen KUNSTwerkt als pilot om betaalde opdrachten te creëren voor kunstenaars. Inmiddels hebben we met 53 projecten in Gelderland veel expertise opgebouwd. We weten hoe je spannende vraagstukken op tafel krijgt en daar de juiste samenwerkingspartners bij vindt. De resultaten tonen de meerwaarde van samenwerking met kunstenaars bij bedrijven, kennisinstituten, musea, overheden, projectontwikkelaars en ziekenhuizen.
TALENTONTWIKKELING: MAAK HET IN GELDERLAND

Amateurkunstenaars zijn lang niet allemaal georganiseerd in een vereniging of stichting. Vaak hebben ze wel goede projectideeën die ze niet op hun eigen onafhankelijke manier kunnen financieren. Een beetje subsidie geeft dan grote stimulans. Cultuurmij Oost lobbyde voor subsidie bij het VSB fonds.

We kregen dit drie jaar achter elkaar met de opdracht een voorbeeld stellende aanpak te ontwikkelen voor groepen die normaal niet worden bereikt met de kwaliteitsimpuls van het VSB Fonds. Het subsidiegeld gaat via Cultuurmij Oost naar de groepen. Het kaartje laat de resultaten zien.
KUNSTBENDE: DÉ WEDSTRIJD VOOR JONG CREATIEF TALENT

Voor de 27e keer heeft Cultuurmij Oost de voorronde van Kunstbende Gelderland georganiseerd. Al 8.000 Gelderse jongeren toonden hun talent in dans, theater, muziek, fashion, taal, film, expo en als dj. Van al deze jonge talenten komt 70% uit kleinere gemeenten en woont 30% in Apeldoorn, Arnhem of Nijmegen. Enkele deelnemers wonen voor hun studie op kamers en kiezen ervoor uit te komen voor hun thuisgebied Gelderland. In 2017 zette Gelderland zich met 115 acts opnieuw goed op de kaart. Bij de landelijke finales wonnen Mauricio & Maaike (16 en 17 jaar, Bennekom) de 2e prijs Dans; Daan Kamerman (18 jaar, Ubbergen) de 1e prijs Expo en Birgit Bijl (17 jaar, Asperen) de 3e prijs Theater.

Gelderland levert geregeld landelijke prijswinnaars. Vooral in de disciplines dans en fashion hebben we uitblinkers. De inmiddels beroemde bands Roosbeef en Navarone zijn ooit hier bij Kunstbende begonnen en ontwikkelden hun talent professioneel verder.
NETWERKEN VOOR MAATSCHAPPELIJKE INCLUSIE

Cultuurmij Oost biedt verschillende provinciale netwerken voor professionals die werken met (kwetsbare) ouderen, vluchtelingen, mensen met een beperking of in het speciaal onderwijs. Kunstenaars, culturele-  en maatschappelijke instellingen als Ateliers dagbesteding, Hogeschool Arnhem Nijmegen, stichting MEE, De Onderwijsspecialisten, Gigant, Kunstbedrijf, Cultura, Boogie Woogie en De Lindenberg nemen deel.
Spelers in de verschillende domeinen vinden zo aansluiting bij elkaar. Uit deze 'ontschotting' ontstaan nieuwe initiatieven, die worden doorontwikkeld tot bijvoorbeeld producten voor de betreffende doelgroep.

Het netwerk KOM Gelderland liet bijvoorbeeld onderzoek doen naar de samenwerking tussen de domeinen Zorg & Welzijn en Kunst & Cultuur in acht Gelderse gemeenten. Lees het rapport van Urban Paradoxes. Het netwerk Vluchtelingen en Kunst deelt ook kennis op Meetup.
GEMEENTEN MET EEN CULTUURCONVENANT 2020

We leven in een verandering van tijdperk. De ontwikkeling van kinderen is gericht op hun functioneren in een toekomst waarvan we niet goed weten hoe die er uit gaat zien. Wat betekent dit voor het onderwijs, kunst en cultuur? Creativiteit, ondernemerschap en cultureel zelfbewustzijn krijgen meer aandacht in het onderwijs en cultuureducatie speelt een grotere rol. Culturele partners worden dan ook steeds belangrijker voor de scholen. 

Cultuuronderwijs is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van scholen, culturele instellingen en overheden. Met een lokaal convenant cultuur en onderwijs maken de partijen samen concrete afspraken over tijd, ruimte en middelen. Cultuurmij Oost begeleidt gemeenten in Gelderland bij de totstandkoming van een convenant. Het is de bedoeling om aan het einde van de periode Cultuureducatie met Kwaliteit de verworvenheden geborgd te hebben in lokale convenanten. Dus in de loop van de komende 4 jaar moeten alle punaises groen gaan kleuren!
CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT 2013-2016

Sinds 2013 werken scholen, culturele aanbieders en gemeenten aan beter cultuuronderwijs op lokaal en regionaal niveau. Het Gelderse programma Cultuureducatie met Kwaliteit is opgebouwd vanuit de dagelijkse praktijk. Vanuit de klas dus, want daar gebeurt het. De provincie Gelderland en het Rijk financieren deze samenhangende aanpak om de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs te borgen. Cultuurmij Oost faciliteert en coördineert het programma en zorgt voor kennis bouwen en kennis delen. 

Cultuurmij Oost heeft het programma vraaggericht opgezet: het onderwijs is leidend. In de eerste periode Cultuureducatie met Kwaliteit (2013-2016) deden 324 Gelderse scholen mee. De steden Apeldoorn, Arnhem, Ede en Nijmegen voeren een eigen CMK-programma, waarmee we zoveel mogelijk samenwerken.
CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT 2017-2020: al 16% groei

Op lokaal en regionaal niveau wordt het programma uitgevoerd binnen de driehoek school-culturele aanbieder-gemeente. Grote culturele aanbieders als Introdans, Het Gelders Orkest, Toneelgroep Oostpool en Kröller Müller Museum dragen bij met hun inhoudelijke expertise. Schoolbesturen en gemeenten borgen en verankeren de beoogde kwaliteitsslag. Het expertisecentrum Kunsteducatie en de docentenopleidingen van ArtEZ dragen bij aan te ontwikkelen deskundigheidsbevordering en methodieken. Gelderse Pabo’s zetten stagiairs in bij projecten. De Radboud Universiteit, sector algemene cultuurwetenschappen, plaatst de resultaten in een wetenschappelijk kader. 
Zo verbreden en verdiepen we Cultuureducatie met Kwaliteit de komende vier jaar (2017-2019) in Gelderland. In de eerste fase (2017-2018) zijn nu 376 scholen aan de slag. Een groei van 16%.
NETWERK CULTUURPUNTEN

Gelderland telt 28 coördinatiepunten cultuureducatie (CCE’s). Cultuurmij Oost nodigt hen minimaal twee keer per jaar uit voor het Netwerk Cultuurpunten. Geïnspireerd worden en op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie is hier extra belangrijk, want de CCE’s staan voor een verandering in rol en functie.

De maatschappelijke veranderingen die daaraan ten grondslag liggen, worden steeds duidelijker zichtbaar. Overheden moeten bezuinigen, het onderwijs heeft te maken met nieuwe stimuleringsregelingen cultuur en culturele partners krijgen nieuwe taakstellingen en opdrachten.

Cultuurmij Oost helpt met dit netwerk de CCE’s hun producten en dienstverlening helemaal up-to-date te houden. 
CULTUUR-EN ERFGOEDPACTEN

Twee of meer gemeenten die samenwerken om de cultuurparticipatie en vrijetijdseconomie in de regio te bevorderen. Dat is de kerngedachte achter Cultuur- en erfgoedpacten. Deze pacten sluiten aan bij provinciaal beleid en worden vaak uitgewerkt in bovenlokale, kunstzinnige projecten. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld cultuurtoerisme, ouderenparticipatie, monumenten, digitale ontsluiting en oral history.

Cultuurmij Oost adviseert de deelnemers van de Cultuur- en erfgoedpacten. We werken projectideeën bottom-up uit met culturele professionals. Op de Noord-Veluwe gebeurt dat in samenwerking met Gelders Erfgoed. 

Onze inzet draagt bij aan een gezamenlijke visie die helder op papier staat, inclusief concrete actiepunten om de plannen ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen. En daar varen gemeenten wel bij.